New visitor / Return visitor - Hiểu sao cho đúng?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về: New Visitor và Return Visitor trong Analytics. Một khái niệm rất căn bản dành cho những bạn mới bắt đầu nghiên cứu về Analytics
Đánh giá bài viết?

Đăng nhận xét