Các bài viết thuộc chuyên mục Bảng thuật ngữ
Học viện nhà bán hàng
 • [Xl] GA Premium - Google Analytics 360

  [Xl] GA Premium - Google Analytics 360

  Serial Bảng tuần hoàn trong Google Analytics : Thuật ngữ Google Analytics Premium hay Google Analytics 360

 • [Cy] Change History Report in Google Analytics

  [Cy] Change History Report in Google Analytics

  Chuỗi bài trong serial Bảng tuần hoàn trong Google Analytics : [Cy] Change History Report in Google Analytics

 • [GE] Geography report - Báo cáo vùng địa lý trong Google Analytics

  [GE] Geography report - Báo cáo vùng địa lý trong Google Analytics

  Chuỗi bài trong serial: Bảng tuần hoàn trong Google Analytics . Trong bài viết này mình sẽ viết về Geography report trong Google Analytics

 • [YN] Async tracking code

  [YN] Async tracking code

  Tiếp tục trong serial giải thích thuật ngữ trong Google Analytics trong khuôn khổ cuốn Bảng tuần hoàn trong Google Analytics (phiên bản tiếng Việt) , hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn có thể hiểu về thuật ngữ  Async tracking code - mã theo dõi bất

 • [Dg] Demographics - Nhân khẩu học

  [Dg] Demographics - Nhân khẩu học

  Bài viết này sẽ tập trung nói về thuật ngữ Demographics - Nhân khẩu học trong Google Analytics,  trong khuôn khổ cuốn Bảng tuần hoàn trong Google Analytics (phiên bản tiếng Việt)

 • [Au] Active Users - Người dùng đang hoạt động

  [Au] Active Users - Người dùng đang hoạt động

  Chuỗi bài trong Serial Bảng tuần hoàn trong Google Analytics (phiên bản tiếng việt) Active Users - Người dùng đang hoạt động được hiểu là người dùng có tương tác trên website của bạn trong 1 khoảng thời gian tùy theo khung thời gian bạn lựa chọn

 • [Se] Định nghĩa phiên (session) trong Google Analytics

  [Se] Định nghĩa phiên (session) trong Google Analytics

  Chuỗi bài trong serial Bảng tuần hoàn trong Google Analytics : Định nghĩa phiên (session) trong Google Analytics