Các bài viết thuộc chuyên mục Direct traffic
Học viện nhà bán hàng
  • 4 số liệu Google Analytics đang đánh lừa các nhà tiếp thị bán lẻ

    4 số liệu Google Analytics đang đánh lừa các nhà tiếp thị bán lẻ

    Đối với các nhà bán lẻ, KPI phổ biến bao gồm Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate), Giá trị trung bình trên một đơn hàng (Average Order Value) và Giá trị vòng đời của khách hàng (Customer Lifetime Value – CLV). Các chỉ số KPI chỉ chiếm một tỷ lệ phần tr