Các bài viết thuộc chuyên mục Session
Học viện nhà bán hàng
  • [Se] Định nghĩa phiên (session) trong Google Analytics

    [Se] Định nghĩa phiên (session) trong Google Analytics

    Chuỗi bài trong serial Bảng tuần hoàn trong Google Analytics : Định nghĩa phiên (session) trong Google Analytics

  • Thời Lượng Phiên Trung Bình – Average Session Duration

    Thời Lượng Phiên Trung Bình – Average Session Duration

    Average Session Duration – Thời lượng phiên trung bình là gì? Average Session Duration – Thời lượng phiên trung bình là thời gian truy cập trung bình của người dùng trong một phiên. Một phiên truy cập được bắt đầu vào mỗi lần truy cập mới của người