Các bài viết thuộc chuyên mục tỉ lệ thoát trang
Học viện nhà bán hàng
  • Average bounce rate - Tỉ lệ thoát trang trung bình

    Average bounce rate - Tỉ lệ thoát trang trung bình

    Tỉ lệ thoát trang trung bình là một tham số có thể lấy làm cơ sở đánh giá về chất lượng website. Trong khuôn khổ bài viết này, mình sẽ tập trung giải thích về thuật ngữ:  Average bounce rate - Tỉ lệ thoát trang trung bình của một website