New visitor / Return visitor - Hiểu sao cho đúng?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về: New Visitor và Return Visitor trong Analytics. Một khái niệm rất căn bản dành cho những bạn mới bắt đầu nghiên cứu về Analytics

1 Nhận xét

-->